Home‎ > ‎Services‎ > ‎Agricultural Services‎ > ‎

חקלאות תומכת סביבה בנחל אלכסנדר

                                


מטרות הפרויקט

לפרויקט המוצע יש שתי מטרות עיקריות:

הפחתת הזיהום הסביבתי הנוצר מהפעילות החקלאית. מטרה זו תושג על ידי עידוד החקלאים לשנות את שיטות העיבוד כך שתופחת כמות הדישונים והריסוסים בחלקות השונות. הפרויקט יסייע לחקלאים לעבור לעיבוד בשיטות של חקלאות מדייקת, לעבור לעבודה בשיטות של הדברה משולבת ולעבור לדישון על סמך בדיקות קרקע ודרישות הגידול.

הגדלת המגוון הביולוגי. המגוון הביולוגי הוא מרכיב חיוני במערכת האקולוגית שהגידול החקלאי הוא חלק ממנה. שטחים בעלי מגוון ביולוגי גבוה הם שטחים בהם המערכת האקולוגית יציבה יותר ויש בהם מנגנוני איזון טבעיים למניעת התפרצות של מין מסוים ולהקטנת ההשפעות של תופעות טבע שונות. במסגרת הפרויקט יוקמו מסדרונות אקולוגיים לאורך תעלות ניקוז ודרכי עפר ושטחים שאינם מעובדים יעברו שיקום אקולוגי להקמה של בתי גידול טבעיים למחצה. שינויים אלו בשטח צפויים להגדיל את המגוון הביולוגי במרחב הפרויקט. סקרי מגוון ביולוגי ישמשו לבחינה של השינויים במגוון הביולוגי בעקבות הפעולות שיבוצעו במהלך הפרויקט.

אודות הפרויקט

הפרויקט הוא יוזמה משותפת של המועצה האזורית עמק חפר ושל מכון דש"א. במסגרת הפרויקט תיבחן הקמה של מערכת חקלאות בת-קיימא בשטח פיילוט בעמק חפר. המערכת תקדם שיתוף פעולה בין חקלאים לאנשי שמירת טבע ותכלול שיקולים אגרו אקולוגיים בניהול ובתפעול החקלאות הפעילה בשטח הפיילוט ובשטחים בהם הופסקה הפעילות החקלאית. 

חקלאות ידידותית לסביבה הפכה כבר לצורך מוכר בעולם המערבי. צורך זה נובע הן מהצורך לשמור על איכות הסביבה בשטחי הגידול והן מהצורך לספק לצרכן תוצרת חקלאית בריאה יותר ונקייה יותר מרעלים, הורמונים ועודפי נוטריינטים. יצירת פרויקט של חקלאות ידידותית לסביבה בעמק חפר, יציב את החקלאות בעמק חפר בסטנדרטים ובתקנים המקובלים בעולם המערבי ובכך יסייע ביכולת השיווק של החקלאים לשווקים אלו.

מטרת הפרויקט היא לעודד חקלאים לקדם חקלאות ידידותית לסביבה ובת קיימא ולעודד שיקום אקולוגי בשטחים שאינם מעובדים לאורך גדות נחל אלכסנדר במרכז שטחה של המועצה האזורית עמק חפר.

הפרויקט מוקם במרכז שטח המועצה האזורית עמק חפר לאורך נחל אלכסנדר בין כביש 4 במערב לבריכות הדגים של קיבוץ מעברות במזרח. השטח הכולל המיועד לפרויקט הוא כ-5,000 דונם. אולם להערכתנו התועלות הסביבתיות, האקולוגיות והתרבותיות יתפרסו על פני שטחים גדולים בהרבה מעבר לתחום הפרויקט וזאת בעקבות שינוי בתפיסת הגידול החקלאי והקשר בינו ובין הסביבה אצל החקלאים המעורבים שיש להם גם שטחי עיבוד נוספים מעבר לתחום הפרויקט.

מרחב הפרויקט נמצא לאורך נחל אלכסנדר. זהו שטח נגיש לציבור, בדרכים העבירות לרוב סוגי הרכב. דרכים אלו משמשות את תושבי המועצה ואורחים כשבילי נסיעה על אופניים בשבתות ובימים אחרים.


Comments