Home‎ > ‎Projects‎ > ‎

סקר אקולוגי והידרוביולוגי בנחל לכיש ויובליוערכיות אקולוגית בנקודות דיגום לאורך נחל לכיש ויובליו


נחל נועם עובר דרך יער נועם
נחל נועם עובר דרך יער נועם


תקציר
נחל לכיש הינו נחל אכזב ברובו, וזורמים בו בעיקר מי שיטפונות. אורכו הוא כ 70 ק"מ ואגן היקוותו משתרע על 1,002 קמ"ר, מתוכם כ-260 קמ"ר במורדות הרי יהודה, ממזרח לקו הירוק. יובליו הראשיים של הנחל הם: נחל גוברין, נחל האלה ונחל ברקאי. הנחל מתחיל את דרכו באזורים המערבים של הרי חברון ונשפך לים באזור אשדוד. אגן הניקוז של הנחל מורכב מארבע יחידות נוף אורכיות ממזרח למערב, הנחצות ע"י נחל לכיש ויובליו: 1. אזור ההר; 2. שפלת יהודה; 3. מישור החוף; 4. רצועת החוף. במישור החוף הנחל מוסדר ועובר בתעלות הנדסיות עד לשפך. גם רוב היובלים של הנחל מוסדרים ועוברים בתעלות הנדסיות מלבד נחל גוברין שלא עבר הסדרה.

סקר השדה נערך ב-115 נקודות לאורך כ-330 ק"מ של ערוצי נחלים באגן הניקוז של נחל לכיש. במסגרת הסקר נערך דיגום צומח בכל הנקודות ונרשמו מיני הצומח בכל נקודה. כל נקודה הייתה למעשה חתך באורך 100 מטר שלאורכו נדגם עושר מיני הצומח. דיגום עופות נעשה ב-67 נקודות מתוך הנקודות הנ"ל בשיטת POINT_COUNT. 

סקר לכיש נערך לאורך הנחלים העיקריים באגן ניקוז נחל לכיש. הסקר נערך לאורך הנחלים: לכיש, גוברין, האלה, ברקאי, נעם, שלווה, יואב, חצב, קומם, סנסן, מראשה. 

במהלך הנסקר נצפו 452 מיני צמחים מהם כ-2% נדירים וכ-6% פולשים. במהלך הסקר נצפו 58 מיני עופות מהם כ3.5% נדירים וכ-2% פולשים. 

ניתוח ANOVA שבדק השפעה לא ליניארית של גורמי סביבה על עושר המינים של צמחים הראה שהגורמים המשפיעים ביותר על מספר המינים לנקודת דיגום הוא אופי הצומח בצידי הערוץ, רוחב הערוץ והמרחק מישובים ומכבישים. ניתוחים דומים נעשו לגבי אחוז המינים הנדירים ואחוז המינים הפולשים בכל נקודת דיגום. 

רוחב הערוץ שנמדד כמרחק בין שתי דרכי העפר שמשני צידי ערוץ הזרימה הוא מרכיב חשוב בשמירה על הערכיות האקולוגית של ערוצי הנחלים. במקומות רבים באגן הניקוז רוחב הערוץ הוא רק מטרים בודדים. במסגרת ההמלצות לשמירת הערכיות האקולוגית של ערוצי הנחלים מומלץ להרחיב קטעים אלו כך שרוחב ערוצים המוגדרים בתמ"א 34/ב/3 כערוצים משניים יהיה לפחות 20 מטר ואלו המוגדרים כערוצים ראשיים יהיה לפחות 40 מטר. 

המלצות נוספות כוללות שמירה על קטעי נחל בהם ערוץ הזרימה הוא עמוק והגדות תלולות. נמצא כי אזורים אלו הם חשובים לשמירה על מיני עופות ובמיוחד על עופות נדירים. מומלץ לצמצם פגיעה בצמחיה כדי לשמור על גדות הנחל מפני בליה וסחיפה, לאפשר בית גידול עשיר ומגוון יותר לבעלי חיים שונים וכדי לצמצם התפשטות של מינים פולשים. 

נתוני הסקר מראים את הקשר החזק בין מיני פולשים שונים, צמחים ועופות, לפעילות האנושית. אחוז גבוה יותר של מינים פולשים נמצא בקרבת ישובים, כבישים ושטחים חקלאיים מאשר בשטחים אחרים. לכן מומלץ להתחיל את הטיפול במינים פולשים בקרבת ישובים ולהתרחב משם אל השטחים הפתוחים. 

לאורך ערוצי הנחלים באגן הניקוז של נחל לכיש ישנם מעט מקורות מים וקטעים בודדים מחזיקים מים לאורך תקופות ארוכות בשנה. המקומות שמחזיקים מים הם קטע נחל לכיש מגשר בני ברית ועד הים שניזון כנראה ממי תהום גבוהים, ואגם גבעתי. מקומות אחרים בהם יש מים נמצאים ליד מאגרי מים כמו במאגר תימורים, מאגר נגבה ובמאגר שמצפון לקריית גת. 

נקודה חשובה היא אזור בריכת צאנן שבנחל גוברין. ליד הבריכה נמצאו בפעם הראשונה במסגרת הסקר הנוכחי ראשנים של טריטונים ואתר זה הוא אחד האתרים הדרומיים ביותר בארץ בהם ניתן למצוא מין זה. 

הדוח מציג ניתוחים נוספים והמלצות נוספות לשמירה על ערכי טבע באגן הניקוז של נחל לכיש
Ċ
Arik Rosenfeld,
Nov 18, 2017, 4:08 AM
Ċ
Arik Rosenfeld,
Nov 18, 2017, 4:07 AM
Comments